Etický kodex
„Dívat se lidem do očí vždy férově.“ Karol Stýblo

LYRA CHOCOLATE s.r.o. je firma, která se zabývá výrobou čokolády z těch nejkvalitnějších surovin. Zkušenosti s pěstováním kakaa na plantážích, celkový proces výroby až po pečlivý výběr obalu se projevují v komplexnosti hotových výrobků. Firma neustále přichází s novými a jedinečnými nápady a snaží se projevit v oblastech, které jsou pro jiné nemožné, protože „má smysl dělat nemožné“.

Etický kodex firmy LYRA CHOCOLATE s.r.o. představuje písemné shrnutí etických principů, norem a pravidel, které jsou obecně závazné pro každý spolupracující subjekt. Vymezuje zásady vzájemného chování v rámci společnosti, dodavatelsko-odběratelské vztahy a vztahy s konkurencí.

Dodržování etických principů souvisí hlavně s hodnotami firmy, odpovědnosti k zaměstnancům, týmové práci, vzájemného porozumění a profesionality. Podporuje ukotvení základních hodnot, rozvoj firemní kultury, zlepšuje vztahy na pracovišti a vyzdvihuje obchodní jméno společnosti.
Centrální hodnoty firmy:
  • čestnost
  • důvěra
  • spravedlnost
  • solidarita a sociální cítění
  • odpovědnost
  • kvalitní produkty a služby
Dobré jméno firmy LYRA Chocolate, s. r. o.
Nehmotné věci, kterými jsou dobré jméno společnosti a duševní vlastnictví, se dají přetvořit, zlepšovat a neustále posouvat na vyšší úroveň. Za vybudováním silného jména firmy stojí férové vztahy s externím prostředím, založené na respektování zájmů obou stran. Zaměstnanci tvoří v tomto procesu důležitou složku. LYRA Chocolate se proto snaží pro ně vytvořit nejlepší podmínky a zajistit tak kvalitu, bezpečnost, loajalitu a věrnost vůči firmě v souladu s ochranou vlastních zájmů.

Vztahy na pracovišti LYRA Chocolate, s. r. o.
LYRA Chocolate dodržuje zákoník práce a všechny ostatní právní normy platící v pracovněprávní oblasti.

LYRA Chocolate nediskriminuje své zaměstnance, naopak je podporuje v kariérním růstu a poskytuje jim příležitosti pro zlepšování se a nabývání nových schopností a dovedností.

Dbáme o spravedlivé odměňování, o to, aby byl systém odměňování adekvátní odvedené práci, nasazení a aby byl odborný a spravedlivý.

Na pracovišti firma prosazuje dodržování všech bezpečnostních předpisů a norem za účelem bezpečnosti práce. Jednáním jednotlivce nesmí být ohrožen sám zaměstnanec, spolupracovník nebo zákazník.

Podporujeme zaměstnance, aby se svou angažovaností, názory a kritikou zapojily do rozvoje firmy, rozšiřování povědomí a ochrany před materiální i morální škodou.

Mezi základní principy fungujících vztahů na pracovišti patří vzájemná komunikace. Každý zaměstnanec komunikuje se spolupracovníky a zákazníky zdvořile, tolerantně a ochotně. Zaměstnanci se chovají tak, aby na pracovišti nedocházelo ke konfliktům. V případě vzniku takové situace je třeba vynaložit veškeré úsilí na vyřešení problému vhodným způsobem. Zaměstnanec poskytuje na veřejnosti pouze informace se souhlasem zaměstnavatele a nezveřejňuje žádné důvěrné a tajné interní záležitosti společnosti. Zaměstnanec veřejně nepoškozuje dobré jméno značky a spolupracovníků a neposkytuje zavádějící informace. Každý zaměstnanec zachovává mlčenlivost i po skončení pracovního poměru.

Zaměstnanci jsou povinni předcházet střetu zájmů. Pokud se vyskytne jakýkoli soukromý zájem zaměstnance v rozporu s jeho pracovními povinnostmi a bude tak docházet ke střetu zájmů, je nutné ho písemně předložit svému přímému nadřízenému.

Vztah LYRA Chocolate s. r. o. k zákazníkům.
LYRA Chocolate se orientuje na zákazníka a jeho vytříbený smysl a vkus pro čokoládu, snaží se uspokojit požadavky ve všech oblastech a neustále svými kreativními produkty rozvíjet invenci zákazníka.

Ceny všech produktů jsou stanoveny na přijatelné úrovni za kvalitu.

Zákazníci, kteří mají zájem o čokoládu LYRA, mají k dispozici veškeré informace o produktech, od procesu výroby čokolády, poznání původu až po složení a obal.

Každý zákazník se může plně spolehnout na dodržování obchodních podmínek společnosti ve spojitosti s ochranou osobních údajů. Firma se zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám a na přání zákazníka je také možné kdykoliv vymazat uložená data z databáze.

Vztah LYRA Chocolate, s. r. o. k obchodním partnerům.
LYRA Chocolate si zakládá na korektních partnerských vztazích se svými dodavateli. Podstatou firmy je dovést své produkty k dokonalosti, a proto dbáme o to, aby byly naše výrobky zážitkem všech smyslů člověka. Kvalita surovin je na prvním místě a nezanedbává se ani vzhled a obal produktů.

LYRA Chocolate se zavazuje dodržovat všechny dohodnuté smlouvy a uvádět vždy pravdivé a úplné informace nezbytné pro vzájemnou spolupráci. Dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek jsou pro nás prioritou. V případě závažného důvodu neprodleně informujeme své obchodní partnery, aby nedošlo k poškození žádné strany. Náš přístup k obchodním partnerům je vždy korektní, otevřený a čestný, což očekáváme i zpětně.

Vztah LYRA Chocolate, s. r. o ke konkurenci.
LYRA Chocolate považuje konkurenci za přirozenou součást podnikání. Díky svému sortimentu jsme na trhu jedineční svými produkty a nabídkou. S konkurencí udržujeme vzájemně zdravé vztahy na standardní úrovni. Při různých akcích si tak dokážeme navzájem vycházet vstříc a doplňovat se. Nejsme zastánci žádných nekalých praktik, ke konkurenci se chováme v souladu s dobrými mravy a v zájmu nepoškozování odvětví, ve kterém působíme. Konkurence pro nás představuje rovnocenný subjekt, jejich jméno respektujeme a neočerňujeme.

Odpovědné podnikání.
Ve firmě LYRA Chocolate pracují všichni zaměstnanci s ohledem na životní prostředí. Zákony týkající se ochrany životního prostředí a jejich dodržování jsou nezbytností. K ochraně přispíváme využíváním energicky úsporných a šetrných technologií. Energií neplýtváme a likvidace odpadu je zajištěna ekologickým způsobem.

Činnost firmy je doplněna také o edukační aktivity, které zahrnují návštěvy středních škol. Spolupráce umožňuje nahlédnout studentům do světa čokolády a její výroby. Tímto způsobem sdílejí své zkušenosti a zároveň vyučují. Pořádání akcí pro veřejnost dává možnost lidem vidět celý proces výroby čokolády.

Sociální a solidární podpora se projevuje zejména ve formě příspěvků organizacím na pomoc lidem s mentálním handicapem. Firma se snaží zajistit si vše pod svou střechou, ale koncept podpory místních lidí v Kolumbii je natolik nadchl, že od nich neberou jen kakao, ale také kakaovou hmotu či máslo. Podporují tak místních farmáře a poskytují jim pracovní příležitosti.

Neetické chování.
Porušení etického kodexu ohlašují zaměstnanci svému přímému nadřízenému písemně, ústně nebo telefonicky. Povinností zaměstnanců je nahlásit každé porušení i pokus o porušení etického kodexu. Každé hlášení je anonymní a může být zveřejněno pouze se souhlasem oznamovatele. Nadřízený je povinen každé hlášení podrobně prozkoumat a ihned řešit. Firma LYRA Chocolate na pracovišti netoleruje žádné postihy vůči oznamovatelům a snaží se o dodržování etického kodexu v plné míře.