Management odpovědného podnikání
Etický kodex.
Etický kodex ve firmě LYRA Chocolate tvoří základ pro správně fungující etický program firmy a je nedílnou součástí odpovědného podnikání. Představuje soubor etických požadavků, jejichž dodržováním se řídí každý zaměstnanec.

Ředitel pro etiku.
Rozvoj etiky patří mezi hlavní úkoly vedení společnosti. Odpovědnost za tuto oblast přebírají majitelé, kteří se snaží být vůči zaměstnancům empatičtí a vytvořit tak vztahy založené na vzájemné důvěře.

Komise pro etiku.
V případě potřeby řešení etických konfliktů byl ve firmě LYRA Chocolate zřízen tento kolektivní orgán, je složený z vedení společnosti a zástupců zaměstnanců. Zajišťuje dodržování a aktualizaci etického kodexu a má na starosti kontrolu dodržování požadavků kladených na zaměstnance.

Etické kulaté stoly.
Ve firmě LYRA Chocolate se vedení snaží vytvořit demokratickou a prosociální atmosféru na pracovišti. Právě nástroj kulatých stolů umožňuje vhodným způsobem vyjádřit požadavky na zaměstnance a potřebu jejich dodržování, a zároveň vytváří prostor pro konstruktivní řešení problémů a toleranci.

Seminář o etice.
Vzdělávání v oblasti etiky se uskutečňuje pravidelně, jak pro zaměstnance, tak i pro management. Cílem je dosáhnout toho, aby byla na pracovišti zajištěna morální odpovědnost. Na straně managementu to znamená zvláště poznání etických chyb a předcházení jejich výskytu.

Horké linky.
Ve firmě LYRA Chocolate plní interní horké linky funkci ve smyslu ochrany a podpory kritické loajality. Zaměstnanci se mohou v případě jakýchkoli nejasností a konfliktů obrátit na etickou komisi. Externí zase slouží ke zdůrazňování vztahů s veřejností.

Etické bilancování.
Bilancování z pohledu etiky má každoročně přinášet pohled na důsledky podnikání. Firma se koncem roku zaměřuje na společensky pozitivní i negativní důsledky, které vznikly na základě určitých kritérií.

Osobní rozhovor o etice.
Firma LYRA Chocolate je zastáncem loajálních vztahů k zaměstnancům. Formou osobního rozhovoru jim dává prostor k vyjádření vlastního postoje. Je důležité znát názory všech a následně vhodně formulovat etické požadavky. Cílem je správné pochopení etických požadavků na straně zaměstnance, proto je nezbytné, aby se vedení společnosti a zaměstnanci navzájem respektovali a uměli spolu komunikovat.