Etický kódex
„Pozerať sa ľuďom do očí vždy férovo.“ Karol Stýblo

LYRA CHOCOLATE s. r. o. je firma, ktorá sa zaoberá výrobou čokolády z tých najkvalitnejších surovín. Skúsenosti s pestovaním kakaa na plantážach, celkový proces v ýroby až po starostlivý výber obalu sa prejavujú v komplexnosti hotových výrobkov. Firma neustále prichádza s novými a jedinečnými nápadmi a snaží sa prejaviť v oblastiach, ktoré sú pre iných nemožné, pretože „má zmysel robiť nemožné.“

Etický kódex firmy LYRA CHOCOLATE s. r. o. predstavuje písomne zhrnutie etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú všeobecne záväzné pre každý spolupracujúci subjekt. Vymedzuje zásady vzájomného správania sa v rámci spoločnosti, dodávateľsko- odberateľské vzťahy a vzťahy s konkurenciou.

Dodržiavanie etických princípov súvisí hlavne s hodnotami firmy, zodpovednosti k zamestnancom, tímovej práci, vzájomného porozumenia a profesionality. Podporuje ukotvenie základných hodnôt, rozvoj firemnej kultúry, zlepšuje vzťahy na pracovisku a vyzdvihuje obchodné meno spoločnosti.
Centrálne hodnoty firmy:
  • čestnosť
  • dôvera
  • spravodlivosť
  • solidarita a sociálne cítenie
  • zodpovednosť
  • kvalitné produkty a služby
Dobré meno firmy LYRA Chocolate, s. r. o.
Nehmotné veci, ktorými sú dobré meno spoločnosti a duševné vlastníctvo, sa dajú pretvoriť, zlepšovať a neustále posúvať na vyššiu úroveň. Za vybudovaním silného mena firmy stoja férové vzťahy s externým prostredím, založené na rešpektovaní záujmov oboch strán. Zamestnanci tvoria v tomto procese dôležitú zložku. LYRA Chocolate sa preto snaží pre nich vytvoriť najlepšie podmienky a tak zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, lojalitu a vernosť voči firme v súlade s ochranou vlastných záujmov.

Vzťahy na pracovisku LYRA Chocolate, s. r. o.
LYRA Chocholate dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti.

LYRA Chocolate nediskriminuje svojich zamestnancov, naopak, podporuje ich v kariérnom raste a poskytuje im príležitosti na zlepšovanie sa a nadobúdanie nových schopností a zručností.

Dbáme o spravodlivé odmeňovanie, o to aby bol systém odmeňovania adekvátny odvedenej práci, nasadeniu a aby bol odborný a spravodlivý.

Na pracovisku firma presadzuje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a noriem za účelom bezpečnosti práce. Konaním jednotlivca nesmie byť ohrozený sám zamestnanec, spolupracovník alebo zákazník.

Podporujeme zamestnancov, aby sa svojou angažovanosťou, názormi a kritikou zapájali do rozvoja firmy, rozširovania povedomia a ochrany pred materiálnou i morálnou škodou.

Medzi základné princípy fungujúcich vzťahov na pracovisku patrí vzájomná komunikácia. Každý zamestnanec komunikuje so spolupracovníkmi a zákazníkmi zdvorilo, tolerantne a ochotne. Zamestnanci sa správajú tak, aby na pracovisku nedochádzalo ku konfliktom. V prípade vzniku takejto situácie je potrebné vynaložiť všetko úsilie na vyriešenie problému vhodným spôsobom. Zamestnanec poskytuje na verejnosti len informácie so súhlasom zamestnávateľa, nezverejňuje žiadne dôverné a tajné interné záležitosti spoločnosti. Zamestnanec verejne nepoškodzuje dobré meno značky a spolupracovníkov, neposkytuje zavádzajúce informácie. Každý zamestnanec zachováva mlčanlivosť aj po skončení pracovného pomeru.

Zamestnanci sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Ak sa vyskytne akýkoľvek súkromný záujem zamestnanca v rozpore s jeho pracovnými povinnosťami a bude tak dochádzať ku konfliktu záujmov, nevyhnutne ho písomne predloží svojmu priamemu nadriadenému.

Vzťah LYRA Chocolate s. r. o. k zákazníkom.
LYRA Chocolate sa orientuje na zákazníka a jeho vycibrený zmysel a vkus pre čokoládu, snaží sa uspokojiť požiadavky vo všetkých oblastiach a neustále svojimi kreatívnymi produktmi rozvíjať invenciu zákazníka.

Ceny všetkých produktov sú stanovené na prijateľnej úrovni za kvalitu.

Zákazníci, ktorí majú záujem o čokoládu LYRA majú k dispozícií všetky informácie o produktoch od procesu výroby čokolády, poznania pôvodu až po zloženie a obal.

Každý zákazník sa môže plne spoľahnúť na dodržiavanie obchodných podmienok spoločnosti v spojitosti s ochranou osobných údajov. Firma sa zaväzuje k neposkytovaniu osobných údajov tretím osobám a taktiež je možné, na prianie zákazníka, kedykoľvek vymazať uložené údaje z databázy.

Vzťah LYRA Chocolate, s. r. o. k obchodným partnerom.
LYRA Chocolate si zakladá na korektných partnerských vzťahoch so svojimi dodávateľmi. Podstatou firmy je doviesť svoje produkty k dokonalosti a preto dbáme o to, aby boli naše výrobky zážitkom všetkých zmyslov človeka. Kvalita surovín je na prvom mieste a nezanedbáva sa ani vzhľad a obal produktov.

LYRA Chocolate sa zaväzuje dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy a uvádzať vždy pravdivé a úplné informácie nevyhnutné pre vzájomnú spoluprácu. Dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvných podmienok sú pre nás prioritou. V prípade závažného dôvodu neodkladne informujeme svojich obchodných partnerov, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej strany. Náš prístup k obchodným partnerom je vždy korektný, otvorený a čestný, čo očakávame aj spätne.

Vzťah LYRA Chocolate, s. r. o ku konkurencii.
LYRA Chocolate považuje konkurenciu za prirodzenú súčasť podnikania. Vďaka svojmu sortimentu sme na trhu jedineční svojimi produktami a ponukou. S konkurenciou udržiavame vzájomne zdravé vzťahy na štandardnej úrovni. Pri rôznych podujatiach si tak dokážeme navzájom vychádzať v ústrety a dopĺňať sa. Nie sme zástancami žiadnych nekalých praktík, ku konkurencii sa správame v súlade s dobrými mravmi a v záujme nepoškodzovania odvetvia, v ktorom pôsobíme. Konkurencia pre nás predstavuje rovnocenný subjekt, ich meno rešpektujeme a neočierňujeme.

Zodpovedné podnikanie.
Vo firme LYRA Chocolate pracujú všetci zamestnanci s ohľadom na životné prostredie. Zákony týkajúce sa ochrany životného prostredia a ich dodržiavanie sú nevyhnutnosťou. K ochrane prispievame využívaním energicky úsporných a šetrných technológií. Energiou neplytváme a likvidácia odpadu je zabezpečená ekologickým spôsobom.

Činnosť firmy je doplnená aj o edukačné aktivity, ktoré zahŕňajú návštevy stredných škôl. Spolupráca umožňuje nahliadnuť študentom do sveta čokolády a jej výroby. Týmto spôsobom zdieľajú svoje skúsenosti a zároveň vyučujú. Organizovanie podujatí pre verejnosť dáva možnosť ľudom vidieť celý proces výroby čokolády.

Sociálna a solidárna podpora sa prejavuje najmä vo forme príspevkov organizáciám na pomoc ľudom s mentálnym hendikepom. Firma sa snaží zabezpečiť si všetko pod svojou strechou, no koncept podpory miestnych ľudí v Kolumbii ich natoľko nadchol, že od nich neberú len kakao, ale aj kakaovú hmotu či maslo. Podporujú tak miestnych farmárov a poskytujú im pracovné príležitosti.

Neetické správanie.
Porušenie etického kódexu nahlasujú zamestnanci svojmu priamemu nadriadenému písomne, ústne alebo telefonicky. Povinnosťou zamestnancov je nahlásiť každé porušenie i pokus o porušenie etického kódexu. Každé hlásenie je anonymné a môže byť zverejnené len so súhlasom oznamovateľa. Nadriadený je povinný každé hlásenie podrobne preskúmať a ihneď riešiť. Firma LYRA Chocolate na pracovisku netoleruje žiadne postihy voči oznamovateľom a snaží sa o dodržiavanie etického kódexu v plnej miere.