Manažment zodpovedného podnikania
Etický kódex.
Etický kódex vo firme LYRA Chocolate tvorí základ pre správne fungujúci etický program firmy a je neoddeliteľnou súčasťou zodpovedného podnikania. Predstavuje súbor etických požiadaviek, ktorých dodržiavaním sa riadi každý zamestnanec.

Riaditeľ pre etiku.
Rozvoj etiky patrí medzi hlavné úlohy vedenia spoločnosti. Zodpovednosť za túto oblasť preberajú majitelia, ktorí sa snažia byť voči zamestnancom empatickí a tak vytvoriť vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

Komisia pre etiku.
V prípade potreby riešenia etických konfliktov bol vo firme LYRA Chocolate zriadený tento kolektívny orgán, je zložený z vedenia spoločnosti a zástupcov zamestnancov. Zabezpečuje dodržiavanie a aktualizáciu etického kódexu a má na starosti kontrolu dodržiavania požiadaviek kladených na zamestnancov.

Etické okrúhle stoly.
Vo firme LYRA Chocolate sa vedenie snaží vytvoriť demokratickú a prosociálnu atmosféru na pracovisku. Práve nástroj okrúhlych stolov umožňuje vhodný spôsob vyjadrenia požiadaviek na zamestnancov a potrebu ich dodržiavania, a zároveň vytvára priestor na konštruktívne riešenie problémov a toleranciu.

Seminár o etike.
Vzdelávanie v oblasti etiky sa uskutočňuje pravidelne, tak pre zamestnancov ako aj pre manažment. Cieľom je dosiahnuť, aby bola na pracovisku zabezpečená morálna zodpovednosť. Na strane manažmentu to znamená hlavne poznanie etických chýb a predchádzanie ich výskytu.

Horúce linky.
Vo firme LYRA Chocolate plnia interné horúce linky funkciu v zmysle ochrany a podpory kritickej lojality. Zamestnanci sa môžu v prípade akýchkoľvek nejasností a konfliktov obrátiť na etickú komisiu. Externé zas slúžia na zdôrazňovanie vzťahov s verejnosťou.

Etické bilancovanie.
Bilancovanie z pohľadu etiky má každoročne prinášať pohľad na dôsledky podnikania. Firma sa koncom roka zameriava na spoločensky pozitívne aj negatívne dôsledky, ktoré vznikli na základe určitých kritérií.

Osobný rozhovor o etike.
Firma LYRA Chocolate je zástancom lojálnych vzťahov k zamestnancom. Formou osobného rozhovoru im dáva priestor na vyjadrenie vlastného postoja. Je dôležité poznať názory všetkých a následne vhodne formulovať etické požiadavky. Cieľom je správne pochopenie etických požiadaviek na strane zamestnanca, preto je nevyhnutné, aby sa vedenie spoločnosti a zamestnanci navzájom rešpektovali a vedeli spolu komunikovať.